Page content

Restschuldregeling niet verlengd

Restschuldregeling niet verlengd

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om de restschuldregeling te verlengen. Dit heeft hij geantwoord op vragen van de Tweede Kamer. De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 en loopt op 31 december 2017 af. De maatregel had tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Personen met een zogenoemde onderwaterhypotheek – waarbij de waarde van de eigen woning lager is dan de op die woning rustende schuld – kunnen door de tijdelijke aftrekbaarheid (maximaal 15 jaar) van de rente en kosten op de bij verkoop van die woning resterende schuld in staat worden gesteld te verhuizen.
De doorstroming op de woningmarkt heeft zich inmiddels hersteld. Er is dan ook geen reden meer om de restsschuldregeling ook na 31 december 2017 te handhaven, schrijft de staatssecretaris.

Dat is jammer voor de woningbezitters die willen verkopen maar waarvan de woning nog steeds onder water staat.
In Nederland staan nog 340.000 huizen ‘onder water’ volgens Elsevier (http://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2017/05/nog-ruim-300-000-huizen-onder-water-508251/)

Volledige tekst van het besluit:
Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 28 juni 2017
Betreft Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) over het bericht ‘Vereniging Eigen Huis wil regeling restschuld behouden’
Directie Directe Belastingen
Ons kenmerk 2017-0000114832
Uw brief (kenmerk) 2017Z07559
Bijlagen 1
Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de antwoorden op Kamervragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) over het bericht ‘Vereniging Eigen Huis wil regeling restschuld behouden’ (ingezonden 6 juni 2017).
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Financiën,
Eric Wiebes
2017Z07559
Vragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën
en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over bet bericht ‘Vereniging
Eigen Huis wil regeling restschuld behouden’ (Ingezonden 6 juni 2017)
1.
Kent u het bericht ‘Vereniging Eigen Huis wil regeling restschuld behouden’? 1)
Antwoord op vraag 1
Ja.
2
Hebben vertegenwoordigers van de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) en/of hypotheekverstrekkers contact met u opgenomen over het genoemde probleem?
Antwoord op vraag 2
De Vereniging Eigen Huis heeft op 1 juni jl. een brief over de fiscale restschuldregeling gestuurd aan de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3
Erkent u met de partijen in het bericht dat het herstel op de woningmarkt nog lang niet overal merkbaar is en dat het huis van 340 000 mensen nog ‘onder water’ staat, dat wil zeggen dat hun hypotheek hoger is dan de huidige waarde van hun huis?
4
Deelt u de mening dat de restschuldregeling een goede steun in de rug geweest is voor mensen die altijd netjes hun hypotheek betaald hadden en, ondanks het feit dat hun huis onder water stond, toch konden verhuizen bijvoorbeeld om elders een baan te aanvaarden?
Antwoord op de vragen 3 en 4
De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 voor een termijn van vijf jaar en loopt op 31 december 2017 af. De maatregel had tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Personen met een zogenoemde onderwaterhypotheek – waarbij de waarde van de eigen woning lager is dan de op die woning rustende schuld – konden door de tijdelijke aftrekbaarheid (maximaal 15 jaar) van de rente en kosten op de bij verkoop van die woning resterende schuld in staat worden gesteld te verhuizen. In het jaar dat de regeling werd ingevoerd bedroeg het aantal woningtransacties ongeveer 117.000, een aanzienlijke daling ten opzichte van een gemiddeld niveau van vóór de crisis van ongeveer 200.000. De doorstroming op de woningmarkt heeft zich inmiddels hersteld. In 2016 bedroeg het aantal transacties bijna 215.000 (bron: CBS). In onderstaande figuur is het verloop van het aantal transacties over de periode vanaf 2000 weergegeven. Op macroniveau is doorstroming hersteld.
http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/PublishingImages/Kamervragen_restschuld_28062017_01.jpg
Niet alleen het aantal transacties is fors gestegen, ook de huizenprijzen vertonen weer een (soms forse) stijging. Hoewel het herstel van de woningmarkt over Nederland niet gelijk verdeeld is, stijgen de prijzen in alle provincies. Zie de hierna opgenomen figuur (bron: CBS).
http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/PublishingImages/Kamervragen_restschuld_28062017_02.jpg
Bij aanvang van de registratie van het aantal onderwaterhypotheken door De Nederlandsche Bank in 2013 bedroeg het onderwaterpercentage maar liefst 36%. Eind 2016 stond nog bijna 18% van de Nederlandse huishoudens onder water. Dit komt overeen met zo’n 620.000 huishoudens. Het aantal onderwaterhypotheken zal verder dalen als gevolg van de stijgende huizenprijzen en de woningmarktmaatregelen van de afgelopen jaren (waaronder de afbouw van de maximale loan to value ( LTV)-ratio en de aflossingseis voor de hypotheekrenteaftrek die vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypotheken). Zowel het aantal restschulden als de omvang daarvan zullen daardoor ook verder dalen.
Ook vóór de crisis stond al zo’n 13% van de huishoudens onder water. Gelet op de daling van het onderwaterpercentage in de afgelopen jaren (in 2016 daalde dit bijvoorbeeld met 8%-punt tot 18%) is het niet onwaarschijnlijk dat dit percentage einde 2017 weer op het niveau van voor de crisis zal staan, met als groot verschil dat de rente nu veel lager is.
5
Bent u bereid om de regeling restschuld die eind 2017 afloopt te verlengen voor een periode van zeg drie jaar?
Antwoord op vraag 5
In mijn antwoord op de vragen 3 en 4 heb ik aangegeven dat de problematiek die in 2012 aanleiding was voor het introduceren van de restschuldregeling sterk is afgenomen. Bij de introductie is ervoor gekozen om deze crisismaatregel tijdelijk van aard te maken. Nu, vijf jaar later is de conclusie dat het herstel van de woningmarkt sterker is geweest dan toen kon worden verwacht. Ik zie dan ook geen aanleiding om deze regeling, die geïntroduceerd is als crisismaatregel, te verlengen met bovendien een fiscale derving als gevolg.
6
Kunt u deze vragen binnen twee weken beantwoorden, zodat het onderwerp zo nodig aan orde kan komen bij het aanstaande debat over de Voorjaarsnota?
Antwoord op vraag 6
In verband met de benodigde afstemming is het helaas niet gelukt deze antwoorden eerder te verzenden.
1) http://www.nu.nl/wonen/4737435/vereniging-eigen-huis-wil-regeling-restschuld-behouden.html?redirect=1

Ouderen Gedwongen Langer Thuis.. Hoe Overwaarde Verzilveren?

Ouderen Gedwongen Langer Thuis.. Hoe Overwaarde Verzilveren?

OUDERENZORG

Na een lange carrière in de cure (ziekenhuizen waaronder Erasmus MC) leek de ouderenzorg me een gezapige omgeving om in te werken Maar niets in minder waar!

Mijn eerste ervaring in Florence (ouderen- en jeugdzorg den Haag eo) was dat er met zoveel liefde en aandacht zorg wordt verleend, maar ook dat het een buitengewoon complexe sector is met steeds wisselende wet- en regelgeving en wijzigende financiering. Met grote bewondering volg ik bestuurders in de zorg, die telkens weer de zeilen bij moeten zetten om de steeds groter worden organisatie (anders tel je niet mee voor de verzekeraars) in (of uit) de wind te houden.

De doelgroep

De doelgroep ‘ouderen’ wordt steeds vitaler en ontwikkelt zich tot een doelgroep die zelf keuzes maakt. Ook als het gaat om wonen en zorg. In een visiedocument van 2015 schrijft de toenmalige bestuurder van woningcorporatie voor ouderen Woonzorg Nederland, Marco Meerdink: “De toenemende vraag naar  seniorenhuisvesting en zorg zijn issues waar gemeentes en stakeholders nu al mee worden geconfronteerd. Telde Nederland in 2005 nog 2,3 miljoen ouderen, de verwachting is dat de vergrijzingspiek in 2030 haar hoogtepunt bereikt met 3,8 miljoen senioren.”

Langer Thuis Wonen

Aangezien de meeste ouderen in hun huidige woning moeten of willen blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt, is de opgave voor de woningvoorraad er eerder een van aanpassing van de bestaande voorraad dan van uitbreiding door nieuwbouw. Ouderen zijn evenwel nauwelijks bereid of geneigd – en soms niet in staat – te investeren in woningaanpassingen en groot onderhoud van hun woning. [1]

Overwaarde

Uit onderzoek van de seniorenorganisatie/ ouderenbond ANBO blijkt dat 83 procent van de oudere woningbezitters een hypotheek met een overwaarde heeft (publicatie ANP, 2015). Deze doelgroep wil de overwaarde graag verzilveren, maar tegelijkertijd in de eigen woning blijven wonen.

Gemiddeld bedraagt de totale overwaarde van woningen in Nederland maar liefst € 500 miljard. Gepensioneerden hebben circa 38% van de totale overwaarde in bezit met een gemiddelde overwaarde per huis van € 257.000, aldus Taskforce Verzilveren. Kun je die stenen omzetten in geld?  De Taskforce Verzilveren [2] deed er onderzoek naar en concludeert dat er diverse vormen zijn maar dat er hier en daar nog wat haken en ogen aanzitten.

 Overwaarde Verzilveren

Ik denk dat ‘verzilveren’ in de vorm van verkopen en terug huren een oplossing is voor een maatschappelijk probleem en voor een bepaalde doelgroep. Niet iedereen wil in de eigen woning blijven wonen en niet iedereen wil verkopen en terug huren. Maar de vragen die wij krijgen zijn vooral van ouderen die ofwel zelf over hun geld willen beschikken ofwel alvast een deel belastingvrij aan de kinderen willen schenken. Maar ook ouderen (vaak in het duurdere segment) die na hun dood hun kinderen niet op willen zadelen met een leegstaande villa die onderhoud behoeft. En het idee dat ze in de eigen woning kunnen blijven wonen en tegelijkertijd over hun overwaarde kunnen beschikken spreekt hen zeer aan, ook al krijgen ze nu iets minder voor de woning dan wanneer ze zelf zouden verkopen en verhuizen. Kortom: wij zullen ons er hard voor maken.

 

[1] Bron: Planbureau van de Leefomgang Rapport “Vergrijzing en woningmarkt” Carola de Groot ea

[2] Eigen Huis is Zilver Waard, Taskforce Verzilveren, mei 2013

 

Hypotheek Niet Kunnen Betalen of Schulden?

Hypotheek Niet Kunnen Betalen of Schulden?

Snel uw Huis verkopen of uw Maandlasten over laten nemen?

Het komt steeds vaker voor: scheidingen, inkomensverlies en daardoor geen kans meer zien om de maandelijkse hypotheek te betalen. Waarschijnlijk is er al contact met de bank, maar lang niet altijd kan de bank helpen.

Woning Investeerders Netwerk is actief in een aantal grote steden in Nederland en kan direct uw maandlasten overnemen of een contant bod doen op uw woning, zodat u uw huis snel kunt verkopen.

  • direct een contact bod krijgen
  • of direct uw maandlasten overnemen
  • snel uw huis verkopen zonder kosten
  • snel uw huis verkopen zonder makelaar

 

Als

Misschien kan de Kredietbank helpen:

http://www.kredietbanknederland.nl/particulier

Of neem contact op met de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente.

En bel ons om te zien of wij kunnen helpen met het verlagen van de woonlasten.

Bank Werkt Niet Mee

Bank Werkt Niet Mee

Maandag 30 juni 2014 

We bellen de Bank om het banknummer te wijzigen, wij gaan de hypotheeklasten van de familie H betalen. “Dat kan niet” zegt de bank, wij kunnen geen betaling van derden  aannemen”. “Oh”, vraag ik argeloos, “kunnen al die ouders dan de hypotheek van hun kinderen niet meer betalen…?”. Er valt een stilte. Nou, dat kan wel volgens hem maar WIJ kunnen niet betalen voor deze familie. Tot ik een paar weken later terugbel en uitleg dat de familie de week erna gaat emigreren en hun bankrekening opzegt. Dat de bank dus geen geld meer krijgt, behalve als WIJ het over kunnen maken. Opeens kan het wel… en krijg ik de papieren opgestuurd…

 

Bank Verzaakt Zorgplicht AFM

Bank Verzaakt Zorgplicht AFM

In de eerste negen maanden van 2013 is het aantal executieverkopen fors gedaald. Tot en met september zijn 1.309 huizen gedwongen verkocht en in het Kadaster ingeschreven (1822 in 2012).  Bron: Nu.nl  Bovendien mogen we verwachten dat het aantal nog verder daalt aangezien de NHG heeft aangegeven dat huizen niet maar op de veiling verkocht mogen worden omdat de opbrengst te laag is. De bank krijgt betaald, maar de NHG moet veel te veel bijleggen.

‘Zodra NHG-huizen onder de hamer gaan, krijgen wij gemiddeld 15 duizend euro minder dan wanneer zij via de makelaar verkocht worden’, zegt directeur Karel Schiffer van het garantiefonds voor huizenbezitters (NHG). Hij denkt dat hij dat geld beter kan besteden.  Aldus een artikel in de volkskrant in juli 2014.

Banken moeten zich aan de zorgplicht gaan houden (een wettelijke plicht volgens de AFM). Zij zijn een belangrijke oorzaak van het probleem: jarenlang hebben ze te veel en te hoge hypotheken verstrekt en nu de woningbezitters in de kou staan, gebeurt er niets.

Ik kan nog uren schrijven over wat wij dagelijks meemaken. Het is ten hemel schreiend…

 

Betaling Van Achterstand Hypotheek

Betaling Van Achterstand Hypotheek

Zaterdag 5 juli 2014

Een van onze klanten heeft gisteren de bank gebeld en gezegd dat er een oplossing is en dat hij de hypotheek weer kan gaan betalen als hij toestemming krijgt voor de verhuur van het pand. “Sorry” zegt de bank “eerst uw achterstand terugbetalen, dan kunnen we er over nadenken” . Waarom denken ze dat hij een achterstand heeft…?? Hij heeft geen inkomen, dus waarvan zou hij de achterstand moeten betalen? We doen een voorstel om een betalingsregeling te treffen en de achterstand in te lopen. Dat kunnen we best in een paar maanden tijd of misschien een jaar terugbetalen. Natuurlijk begrijp ik dat de bank risico loopt als iemand geen inkomen heeft, maar daarom zou het fijn zijn als ze naar andere oplossingen zouden kunnen kijken. Maar alles wat niet standaard procedure is, wordt vooralsnog resoluut van de hand gewezen. Ach, er zullen wel meer partijen bij de bank aankloppen en zeggen dat ze een geweldig idee hebben, dat is natuurlijk ook waar. Maar als ze even moeite zouden nemen of even met onze notaris en advocaat zouden schakelen, zouden ze zien dat het hier om een bewezen en getoetst product gaat. Jammer. Nog een lange weg te gaan …

 

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist

Klik gerust ook eens door onze categorieën heen: